گرم شدن تدريجی کره زمين می تواند دليلی برای شدت بخشيدن به کوچک تر شدن اندام های انسان ها بشود.

 

 

بر اساس مطالعات به عمل آمده انسانهای نسل های آینده و برخی از گونه های حیوانات کوچکتر از اندازه ای فعلی خواهند بود.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی "کوستوف روی" محقق دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو در آمریکا ، بر خلاف نظریه ای مبنی بر اینکه بزرگ زیبا و قوی است ، انسان های زمان آینده و گونه هایی از حیوانات بطور معمول کوچک تر از نمونه های فعلی موجود خواهند بود.
این محقق آمریکایی گفت تعیین کردن دقیق نمونه ای از اندازه انسان ها در آینده کار سختی است زیرا انجام آن کار پیچیده ای بوده و در این زمینه عوامل بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و زیست محیطی تاثیرات بسزایی دارند.
کوستوف روی افزود گرم شدن تدریجی کره زمین می تواند دلیلی برای شدت بخشیدن به کوچک تر شدن اندام های انسان ها بشود. در واقع، بطور عادی گونه هایی که در شرایط آب و هوایی گرم زندگی می کنند کوچک تر از دیگر افراد هستند.
منبع: هموطن سلام