تعجب نکنید! در آینده همه چیز ممکن است، چنانکه انسان ها تا دو قرن پیش حتی تصور چنین پیشرفت هایی که ما اکنون با آن ها روبه رو هستیم را هم نمی کردند.این عکس.............

تعجب نکنید! در آینده همه چیز ممکن است، چنانکه انسان ها تا دو قرن پیش حتی تصور چنین پیشرفت هایی که ما اکنون با آن ها روبه رو هستیم را هم نمی کردند.این عکس صحنه از بین رفتن یک مگس آلوده کوچک و خطرناک را که هر ساله جان انسان های بسیاری را در آفریقا می گیرد، بوسیله نانوروبات های بسیار بسیار کوچک نشان می دهد.