نخستين اجلاس دارويي كشورهاي عضو اكو 22 الي 24 آبان‌ سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اين اجلاس ضمن شناخت استعدادها، مهارت‌ها و تجربيات هر يك از كشورهاي عضو و مطالعه چگونگي استفاده از ظرفيت‌هاي هر كشور، به بررسي وضعيت قوانين و مقررات دارويي كشورها و چگونگي دسترسي آسان كشورهاي عضو اكو به بازار دارويي، نيروي انساني متخصص و امكانات و اطلاعات يكديگر به بحث پرداخته خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در پايان اجلاس ياد شده كه با حضور كشورهاي ايران،‌ آذربايجان‌، ازبكستان‌، افغانستان‌، پاكستان، تاجيكستان ‌، تركمنستان، تركيه و قزاقستان برگزار مي‌شود، يادداشت تفاهمي براي افزايش سطح همكاري‌هاي دارويي بين كشورهاي عضو امضاء خواهد .