پژوهشگران مي‌گويند تكامل برخي مناطق مغزي كودكان و نوجوانان مبتلا به "اختلال بيش فعالي كمبود توجه" (‪ (ADHD‬تا سه سال دچار تاخير است.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، در اين تحقيقات مشاهده شد ترتيبي كه قسمتهاي مغز تكامل مي‌يابد در كودكان مبتلا به ‪ ADHD‬دقيقا مشابه كودكان سالم است.

دكتر "فيليپ شاو" از "موسسه ملي سلامت رواني موسسه‌هاي ملي بهداشت" مي‌گويد فقط اين رشد چند سال با تاخير انجام مي‌شود.

شاو گفت، اين تاخيرها در مناطقي از مغز كه در كنترل فكر، توجه و برنامه‌ريزي اهميت دارند بيشترين نمود را دارد.

اختلال بيش فعالي كمبود توجه بيماري است كه حدود ‪ ۲‬ميليون كودك آمريكايي به آن مبتلا هستند و اغلب در سنين پيش از دبستان و سال‌هاي اول دبستان خود را نشان مي‌دهد.

كنترل رفتار و تمركز حواس براي اين گونه كودكان دشوارتر است.

شاو گفت اين مطالعه به پاسخ به اين سوال كه آيا رشد مغز در كودكان مبتلا به ‪ ADHD‬متفاوت با كودكان سالم است يا فقط تاخير رشد وجود دارد كمك مي‌كند.

شاو كه مطالعه وي در "نشريه آكادمي ملي علوم" منتشر شده است گفت، اين يافته‌ها نشانگر تاخير رشد و نموي در برخي قسمتهاي مغز اين كودكان است.

اين يافته بر اساس مطالعات تصويربرداري از ‪ ۲۲۳‬كودك و نوجوان مبتلا به اختلال بيش فعالي كمبود توجه(‪ (ADHD‬و ‪ ۲۲۳‬كودك سالم بدست آمده است.

محققان با استفاده از ام آر آي ، ساختار مغز را در سنين مختلف بررسي كردند و ضخامت كورتكس در حال رشد و نمو كودكان كه براي توجه اهميت دارد اندازه‌گيري نمودند.

درحالي كه مطالعات تصويربرداري كه پيش از اين انجام شده بود بيشتر بر اندازه‌گيري چهار لب مغز تكيه داشته است، شاو و همكارانش با يك شيوه جديد ضخامت بافت مغز را در چهل هزار ناحيه مختلف در كورتكس اندازه گرفتند.

آنها محور توجه خود را بر دوره سني معطوف كردند كه طي آن ضخامت كورتكس در دوران كودكي به اوج خود مي‌رسد، و بعد از بلوغ هنگامي كه ارتباطات عصبي بلااستفاده حذف مي‌شوند، روبه نازك شدن مي‌گذارد.

محققان دريافتند در كودكان مبتلا به ‪ ADHD‬ضخامت كورتكس در ميانگين سني ‪ ۱۰/۵‬سالگي به اوج خود مي‌رسد، درحالي كه در كودكان سالم اين اوج ضخامت كورتكس در ‪ ۷/۵‬سالگي مشاهده مي‌شود.

وي گفت، اين مطالعه فوايد درمان اينگونه كودكان و علت بهبود اين اختلال در برخي كودكان را روشن نمي‌كند.

شاو گفت ، نكته مهم اين مطالعه براي والديني كه كودكان آنها به اختلال بيش فعالي كمبود توجه مبتلا هستند اين است اگر سه سال صبر كنند فرزند آنها بهبود مي‌يابد.

وي گفت، اختلال بيش فعالي كمبود توجه يك مشكل جدي براي كودكان، خانواده‌ها و مدارس به شمار مي‌رود و به درمان نياز دارد.

مطالعه‌اي كه ماه سپتامبر منتشر شد نشان داد كمتر از نيمي از كودكان آمريكايي مبتلا به بيش فعالي كمبود توجه تحت درمان قرار مي‌گيرند.