اين تصوير از دید شاهدانی گرفته نشده است که در سياره ماه هستند، بلکه از درون ماهواره ای است که در مدار ماه در گردش است.
تلسکوپی ژاپنی با وضوحی بالا از يک طلوع و يک غروب زمين در ماه از درون يک ماهواره فيلمبرداری کرده است.
به گزارش « فردا » تلسکوب ژاکسا، متعلق به مؤسسه فضايی ژاپن، با کيفيتی بالا از طلوع و غروب زمين فيلمبرداري کرده است. تصوير فوق دورنمايی از اين تصاوير جذاب است. هر چند هنگامی که این تصاویر به فرمت هاي وب درآمده است، کيفيت خودشان را تا اندازه اي از دست داده اند.
نکته جالب توجه اين است که اين تصوير از دید شاهدانی گرفته نشده است که در سياره ماه هستند، بلکه از درون ماهواره ای است که در مدار ماه در گردش است. از آنجا که گردش ماه به دور زمين و گردش به دور خودش ريتم يکسانی دارد، يک فرد ساکن در ماه همواره کره زمين را در يک نقطه آسمان ثابت می انگارد، همانطور که ما همواره يک طرف ماه را مي بينيم.
هزينه مالی دوربين تلويزيونی اين فضاپيما توسط کانال NHK ژاپن تأمين می شود که تهيه چنين تصاويری را بر عهده دارد. اين دوربين، در 31 اکتبر تصاويری از سطح ماه تهيه کرده بود.