تاكنون فكر كرده‌ايد كه چگونه مي‌توانيم در يك محل پر سر و صدا صحبت كنيم؟
به گزارش خبرگزاري رويترز از هنگ كنگ، محققان ژاپني، كانادايي و آلماني دريافته‌اند كه طرف چپ مغز ما صداهاي دلخواه را از ميان هياهويي از صداهاي بلندي، جدا مي‌كند.

"ريوزوكي كاكيگي" از موسسه ملي علوم فيزيولوژي ژاپن نوشت،" در زندگي روزمره همواره در يك زمان در معرض چندين سر و صدا قرار مي‌گيريم و بايد پيام‌هاي مهم براي مثال صداهاي صحبت، را از ميان اين سر و صداها جدا كنيم."
اين مطلب به خوبي روشن شده است كه سيگنال‌هاي صحبت، در طرف چپ مغز پردازش مي‌شوند.

اما اين مطالعه كه به رياست "هايدهيكو اوكاموتو" و "كريستو پانتف" در "دانشگاه مونستر" آلمان انجام شد، درك محققان را در خصوص اينكه چگونه مغز انسان مي‌تواند صداهاي خاصي را كه مي‌خواهد جدا و پردازش كند، بالا مي‌برد.

در تازه‌ترين شماره انتشار اينترنتي مجله "‪ "BMC Biology‬محققان نوشتند كه با استفاده از تصويربرداري‌هاي عصبي، مكانيسم‌هاي عصبي را در مغز داوطلباني كه در معرض تركيبات مختلفي از آزمايش‌ها و صداهاي زمينه قرار گرفته بودند، مشاهده كردند.

محققان با نظارت بر واكنش مغز به تركيب‌هاي صوتي مختلف، مشاهده كردند كه نيمه چپ مغز محل بيشترين فعاليت عصبي مربوط به پردازش صداها در يك محيط پر سر و صدا است.