ايران در مقايسه با موزه‌هاي دنيا، از نظر مقدار و كيفيت تقريبا هيچ موزه‌اي ندارد.

رييس موسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: ما گنجينه‌ي آثار كشف‌شده داريم، ولي از نظر تعداد اصلا قابل مقايسه با موزه‌هاي كشورهايي مانند آمريكا با 21 هزار موزه‌، فرانسه هفت‌هزار و روسيه 11 هزار موزه‌ دربرابر تقريبا 50 موزه در ايران نيستيم.

حسن كريميان تعداد كم موزه‌هاي ايران را معلول سياست‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته در زمينه‌ي كنترل همه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به اموال فرهنگي و حتا كشفيات باستان‌شناسي دانست و اظهار داشت: از سال‌ها پيش بايد تعداد موزه‌ها را به‌نحو چشم‌گيري افزايش مي‌داديم تا از خروج اموال فرهنگي در اختيار مردم نيز پيشگيري مي‌شد.

وي بيان كرد: ازسوي ديگر، اكنون خود موزه‌ها بايد به فعاليت‌هاي فرهنگي، معرفي، چاپ و نشر آثار و اسناد دنياي گذشته بپردازند و كشور را از بن‌بستي كه در آن قرار دارد، خارج كنند.

او وضعيت موزه‌ي ملي ايران را از اين نظر تا حدودي متفاوت دانست و ادامه داد: رييس پيشين موزه‌ي ملي ايران هم باستان‌شناس ورزيده‌اي بود و هم به‌دليل زمان تصدي طولاني اين سمت با بيشتر موزه‌هاي دنيا و فعاليت‌هاي آن‌ها آشنا بود و نقشي كليدي در ايجاد ارتباطات بين‌موزه‌يي برعهده داشت.

كريميان تخصص كارگر را در امر موزه‌داري تقريبا بي‌نظير ارزيابي و اضافه كرد: كارگر از همه‌چيز خود گذشت تا موزه‌ي ملي ايران در جهان معرفي شود و توفيق‌هاي قابل توجهي را به‌دست آورد.

به گفته‌ي اين استاد دانشگاه، رييس پيشين موزه‌ي ملي ايران تنها باستان‌شناسي است كه به بحث موزه‌داري اشراف كامل دارد، پس بهتر است، در زمينه‌اي كه او تبحر يافته و رشد كرده است، فعاليت كند.