محققان مي گويند موش ها با بهره گيري از قابليت هاي خاص حس بويايي خود مي توانند نزديكان خود را شناسايي كنند و از تماس جنسي با آنها خود داري مي كنند.

به گزارش سرويس علمي-آموزشي خبرگزاري انتخاب به نقل از يورك آلرت، اين توانايي موش ها در تشخيص نزديكان خود و اجتناب از انتخاب جفت از ميان آنها ريشه در ژن هاي آنان دارد، به نحوي كه موش ها با تشخيص انواع خاصي از مولكول هاي پروتئيني كه در ادرار انها يافت مي شود به خوبي مي توانند نزديكان خود را از ديگران تشخيص دهند.

به طور معمول موش ها در ادرار خود انواع خاصي از مولكول هاي پروتئيني را دفع مي كنند كه به نظر مي رسد كاركردهاي خاصي داشته باشند. اين نوع پروتئين ها از تنوع زيادي برخوردارند و همين ويژگي به موش ها كمك مي كند تا نزديكان خود را از بين تعداد زيادي موش هايي كه در يك منطقه زندگي مي كنند شناسايي كنند.