شامپانزه
پژوهشگران ژاپني مي‌گويند حافظه بچه شمپانزه‌ها بسيار قويتر از انسانهاي بالغ است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از توكيو، اين تحقيق نشان مي‌دهد بچه شمپانزه‌ها مي‌توانند اعداد را فقط پس از يك بار نگاه اجمالي به آنها در صفحه رايانه، بهتر بخاطر آورند.
اين محققان به سرپرستي پروفسور تتسورو ماتسوزاوا از موسسه تحقيقات پريمات در دانشگاه كيوتو مي‌گويد انسانها اين توانايي را براي بدست آوردن ساير مهارتها از دست داده‌اند.
ماتسوزاوا مي‌گويد ظرفيت مغز انسان محدود است. شايد انسان مهارتهاي قديمي‌تر را از دست داده تا مهارتهاي جديدي مانند زبان كسب كند.
وي مي‌افزايد شايد همين پديده در بچه شمپانزه‌هايي كه بزرگ مي‌شوند واقعيت داشته باشد. ظرفيت حافظه شمپانزه‌ها با بالا رفتن سن كمتر مي‌شود.
بچه شمپانزه‌ها از توانايي "تصويرپردازي روشن" يا قابليت يادآوري يك تصوير دقيق و كامل از يك صحنه يا الگوي پيچيده برخوردارند.
اين محققان سه جفت شمپانزه شامل سه مادر و فرزندانشان كه در سال ‪۲۰۰۰‬ متولد شده بودند بررسي كردند و آنها با ‪ ۹‬دانشجوي دانشگاه مقايسه نمودند.
به اين شمپانزه‌ها ترتيب اعداد تك رقمي هندي و عربي آموزش داده شد و سپس اين اعداد در تركيبات تصادفي براي آنها به نمايش درآمد تا توانايي حافظه آنها آزمايش شود.
محققان اعداد يك تا ‪ ۹‬را در صفحه رايانه با فاصله‌هاي زماني متفاوت، ‪ ،۰/۴۳ ، ۰/۶۵‬و ‪ ۰/۲۱‬ثانيه نمايش دادند.
سپس جاي اعداد مربع‌هاي خالي قرار دادند و از شركت‌كنندگان خواستند با لمس اعداد روي صفحه، ترتيب اوليه اعداد را نشان دهند.
بچه شمپانزه‌ها حتي زماني كه سروصداي بلند مزاحمت ايجاد كرد، سريعتر و دقيق‌تر از دانشجويان عمل كردند.
انسانها از هر سه بچه شمپانزه كندتر بودند. در كل عملكرد اين سه بچه شمپانزه بهتر از مادرانشان بود.
اين مطالعه تازه‌ترين مطالعه‌اي است كه هوش بالاي شمپانزه‌ها را كه نزديكترين خويشاوند انسان محسوب مي‌شوند تاييد مي‌كند.
واشو شمپانزه‌اي كه مي‌توانست با ‪ ۲۵۰‬لغت به زبان اشاره ارتباط برقرار كند و اولين حيواني محسوب مي‌شود كه مرز زباني با انسان را شكسته است در ماه اكتبر در سن ‪ ۴۲‬سالگي در آمريكا درگذشت.