اسب
«Prometea» نخستين اسب شبيه سازي شده در جهان باردار شد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،" سزار گالو" در مزرعه فن‌آوري توليد مثلي خود در نزديكي شهر شمالي ايتاليا كار مي‌كند و اين اسب را در سال 2003 شبيه سازي كرده است.
 وي مي‌گويد: بارداري اين اسب نشان مي‌دهد كه حيوانات شبيه سازي شده درست مانند حيوانات طبيعي سلامت هستند.
تاكنون حدود 10 اسب شبيه سازي شده‌اند كه «Prometea» اولين اسبي است كه كره به دنيا خواهد آورد.