تحقیق گیاه پزشکی
يك تحقيق گياه‌پزشكي از كرج مقام اول بخش كشاورزي و مقام سوم بخش طرحهاي بنيادي علوم مختلف جشنواره جوان خوارزمي را به خود اختصاص داد.
جشنواره جوان خوارزمي ‪ ۲۵‬آذر ماه امسال در تهران برگزار شد.

اين تحقيق با عنوان "زبان گياهان، بررسي نحوه ارتباط شيميايي گياهان و حشرات" توسط گروه گياه‌پزشكي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مستقر در كرج انجام شد.

مسوول آزمايشگاه تخصصي اكولوژي و رفتارشناسي حشرات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران روز سه‌شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد گياهان اين قابليت و توانايي را دارند كه يكديگر را از وجود دشمن با خبر كنند.

دكتر احمد عاشوري كه سرپرستي اين تيم تحقيقاتي را برعهده داشته است، افزود: براساس اين تحقيق، گياهان هنگامي كه توسط حشرات گياه‌خوار ازجمله كنه يا شته مورد حمله قرار مي‌گيرند، يكديگر را از وجود دشمن مشترك آگاه مي‌كنند.

وي اظهار داشت: زبان مشترك گياهان، انتشار بو و برجاي گذاشتن مواد شيميايي هنگام مواجهه با دشمن است.

عاشوري ادامه داد: علاوه براين، گياهان قادرند بويي از خود منتشر كنند كه باعث جلب شكارگرهاي حشرات گياه‌خوار شود.

وي گفت: به‌طور مثال هنگامي كه آفتهايي نظير شته يا كنه روي گياه لوبياي سبز قرار مي‌گيرند، گياه ازطريق بزاق دهان آنها، متوجه حضورشان شده و از خود بويي متصاعد مي‌كند كه ضمن اطلاع به ديگر گياهان هم نوع، "سن اوريوس" كه از صيادان اين حشرات هستند را نيز به طرف خود جلب مي‌كند.

عاشوري خاطرنشان كرد: اين تحقيق بيانگر آن است كه گياهان داراي شعور هستند و مي‌توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند.

وي افزود: از نتايج اين تحقيق مي‌توان در برنامه‌هاي كنترل آفات استفاده كرد و به عنوان مثال با پخش اين بو قبل از هجوم آفات درميان گياهان، ضمن كاهش مصرف سموم شيميايي، زمينه رشد بيشتر حشرات مفيد را فراهم كرد.

مسوول آزمايشگاه تخصصي اكولوژي و رفتارشناسي حشرات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران يادآور شد: نتايج اين تحقيق پيش از اين نيز در معتبرترين مجله‌هاي علمي، پژوهشي جهان ازجمله "‪ "Biological control‬و "‪ "Appl.Entomology‬به چاپ رسيده است.

اين طرح تحقيقاتي به مدت دو سال در گروه گياه‌پزشكي آزمايشگاه اكولوژي و رفتارشناسي حشرات دانشگاه تهران واقع در پرديس كرج، انجام شد