يک پسر 15 ساله هندي که والدينش پزشک مي باشند، تحت نظارت پدر و مادرش در جنوب هند توانست جراحي سزارين را شخصا انجام دهد و نام خود را در کتاب گينس به ثبت برساند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه مرکزي، مقامات هند اعلام کردند که پدر اين پسر ممکن است به زودي جواز کاري خود را از دست بدهد و با اعتراضات زيادي نيز مواجه مي باشد.
ماه گذشته دکتر ماروگسان فيلمي را از انجام عمل سزارين توسط پسرش در اختيار انجمن پزشکي قرار داد که در اين فيلم ماروگسان بيمار را بيهوش کرده بود.
ماروگسان داراي يک بيمارستان زنان و زايمان در شهر ماناپارائي مي باشد.
وي که اکنون با اعتراضات زيادي در خصوص دادن اجازه به پسرش براي جراحي روبرو شده است، هيچ گونه احساس پشيماني از اين کار خود ندارد و انجمن پزشکي ماناپارائي را مسول اين اعتراضات دانسته و مي گويد که آنها به موفقيت فرزندش حسادت مي کنند.