منابع بيمارستاني گفتند تعدادي زيادي مورچه در چشمان دختر مصري لانه كرده اند.
به گزارش پايگاه اينترنتي الرايه، دكتر عصام حسن، پزشك معالج مي حسين زكريا، دختر كلاس اول ابتدايي گفت اين دختر از بيماري اي رنج مي برد كه هيچ مرجع علمي ندارد.
وي افزود: اين سومين بار است كه در تاريخ پزشكي با چنين موضوعي روبه رو مي شويم. بار اول در عربستان بود و بار دوم در ايران و اكنون در مصر.
دكتر حسن افزود: جالب اين كه در هر سه مورد هم سن مبتلايان بين 10 تا 12 سال بوده است.
وي اضافه كرد: از يك سال و نيم پيش تاكنون با بررسي و آزمايش وضعيت جسمي مي حسين زكريا به دو احتمال رسيدم. دكتر عصام حسن خاطرنشان ساخت: هنوز نمی دانیم كه مورچه از داخل چشم بيرون مي آيد يا اين كه از بيرون به داخل چشم مي رود و بازمي گردد.
اين پزشك مصري گفت احتمال هم مي رود يك توده تخم مورچه داخل چشم باشد چرا كه اين مورچه مدام از داخل چشم دختربچه مذكور خارج مي شوند و اين موضوع چيز غريبي نيست چرا كه مورچه ها درون مكاني غارمانند زندگي مي كنند و چشم نيز بهترين مكان به شمار مي رود.
مادر اين دختر گفت يك روز دخترم از خواب بيدار شد. ديدم مدام گريه مي كند و داد مي زند و مي گويد سردرد دارد و انگار سرش دارد شكافته مي شود و دستش را روي چشم راستش گذاشته است. اين درد ادامه داشت و مي گفت انگار با ميخ دارند چشمش را سورخ مي كنند.
وي افزود: وقتي به او رسيدم ديدم تعداد زيادي مورچه از چشمان مي درحال بيرون آمدن هستند.
مادر مي اضافه كرد: هيچ دارو و دكتري افاقه نكرده و همچنان مورچه ها در چشمان دخترم لانه كرده اند.