يك مطالعه تازه حاكي از آن است كه ريشه خنديدن احتمالا از يك موجود ما قبل تاريخ كه جد مشترك انسان و ميمون هاي امروزي بود نشات مي گيرد.

دانشمندان دريافتند كه اورانگوتان ها داراي يك نوع حس درك شرايط ديگران و در آوردن ادا هستند كه اساس حس خنده را تشكيل مي دهد.

حالات چهره، مثل دهان گشوده و دندان هاي پيدا، كه شبيه به حالت خنده است، توسط اورانگونتان ها تكرار مي شود.

نشريه "نامه هاي زيست شناسي" (Biology Letters) گزارش مي دهد كه سرعت تقليد اين حالات نشان مي دهد كه غيرداوطلبانه انجام مي شود.

به عبارت ديگر، "خنديدن" مسري است.

دكتر مارينا داويلا راس از دانشگاه پورتسمات و پروفسور الك زيمرمن در دانشگاه دامپزشكي هانوور در آلمان، رفتار 25 اورانگوتان دو تا 12 ساله را هنگام بازي در چهار مركز پستانداران عالي در اطراف جهان مطالعه كردند.

زماني كه يكي از اورانگوتان ها دهان خود را به گشادي باز مي كرد، همبازي او نيز اغلب همان كار را كمتر از نيم ثانيه بعد تكرار مي كرد.

دكتر داويلا راس گفت: "در انسان ها، رفتار تقليدآميز مي تواند داوطلبانه يا غيرداوطلبانه باشد. تا زمان كشف ما هيچ شاهدي وجود نداشت كه حيوانات هم واكنش مشابهي دارند."

"آنچه روشن است اينكه عناصر اصلي مسري بودن عواطف مثبت و همفكري كه به تقليد غيرداوطلبانه سريع حالات چهره ارتباط دارد، پيش از انسان تكامل يافت."

وي افزود كه اين يافته ها نور تازه اي بر حس هفكري يا همان درك حالات ديگران و اهميت آن براي حيواناتي مثل اورانگوتان ها كه به طور گروهي زندگي مي كنند مي تابد.