درخت ليمويي كه ۱۱ نوع مختلف ميوه مي دهد مرد ژاپني پرورش دهنده انرا را در مركز توجه قرار داده است .

dekopon, hassaku orange, iyoyan, amanatsu, and banpeiyu, a variety of pummelo

اين مرد ژاپني كه علاقه به خوردن ميوه تازه دارد از ۱۵ سال پيش با گرفتن نهالهايي از همسايگانش شروع به قلمه زدن  انها به درخت مزبور كرد .و از ان زمان به تدريج به تعداد قلمه ها افزود.

يك قلمه موفق در طي يك تا سه سال ميوه مي دهد.

اين مرد ژاپني ۷۱ ساله كه از هرس كردن اين درخت بسيار لذت مي برد قصد دارد تا سال اينده نيز گونه هايي به اين درخت اضافه كند .