واکسن فشار خون
اکثر کسانيکه از داروهاي کاهنده فشار خون استفاده ميکنند از اينکه بايد هر روز از انها مصرف کنند خسته شده اند. بعضي از بيماران با فشار خون بالا هم گاهگاهي خوردن اين دارو و داروهاي ديگر را فراموش ميکنند که اين هم دردسر ساز است...

به نوشته روزنامه يو اس اي تودي امريکا در اينترنت، مطالعات تازه هم نشان ميدهد که تنها نيمي از بيماراني که فشار خون بالا دارند از دستور العمل ها و توصيه هاي پزشکان براي مداواي ان پيروي ميکنند. اما شرکت سوئيسي" سيتوز" با کمک فن اوري زيستي ميخواهد تحولي براي اين بيماران ايجاد و راه را براي درمان فشار خون بالا اسانتر کند. اين شرکت ميخواهد براي عارضه مزمن فشار خون هم واکسني توليد کند. متخصصان اين شرکت واکسن را راه علاج موثري عليه شمار زيادي از بيماريها ميدانند از ارتروز و سرطان و الزايمرگرفته تا بيماريهاي عفوني مانند سرخک. در زمينه درمان فشار خون بالا پژوهشگران اين شرکت در وهله نخست هدفي را که واکسن بايد عليه ان بکار گرفته شود مشخص ميکنند مثلا پروتئيني که نقشي اساسي در بروز ان ايجاد ميکند. انها واکسن خود را بنحوي ميسازند که اين پروتئين را مثل يک ويروس مورد تهاجم قرار دهد. در بيماري فشار خون، پروتئيني بنام "انژيوتنسين دو" هدف قرار ميگيرد. ثابت شده است زماني که اين پروتئين يا هورمون به بعضي از گيرنده هاي رگهاي خوني ميچسبد، ديواره رگ منقبض ميشود. در حالت عادي، اين هورمون نقشي حياتي در بدن ايفا ميکند و اگر انسان دچار شوکي شود و يا اب بدنش به ميزاني زيادي از دست برود اين هورمون باعث ميشود فشار خون در بدن او حفظ شود و به صفر نرسد ولي در بيماراني که فشار خون بالا دارند موضوع متفاوت ميشود و نياز به ان است که از کار اين پروتئين جلوگيري شود. شرکت سيتوز هم اينک سرگرم ازمايشهايي بر روي واکسن فشار خون خود است.