يك مطالعه نشان مي‌دهد كه دادن يك دوز كم محلول شكر به نوزدان قبل از واكسن زدن درد تزريق را براي آنها قابل تحمل‌تر مي‌كند.

به گزارش رويترز هلث از نيويورك، دادن دو ميلي ليتر از يك محلول قندي ‪ ۲۴‬درصد خوراكي به كودكان دو تا چهار ماهه دو دقيقه قبل از ايمن‌سازي معمول آنها، درد تزريق واكسن را كاهش مي‌دهد و زمان بازگشت وضعيت آنها به وضعيت عادي را كاهش مي‌دهد.

دكتر "ليندا اي. هاتفيلد" در "دانشكده پرستاري دانشگاه دولتي پنسيلوانيا" و همكارانش قبل از انجام يك سري تزريقات، به ‪ ۳۸‬نوزاد محلول قندي و ‪ ۴۵‬نوزاد ديگر آب خالص دادند.

تزريق‌هاي اول، دوم و سوم به ترتيب دو، پنج و ‪ ۷‬دقيقه پس از دادن اين محلول‌ها صورت گرفت.

محققان براي ارزيابي ميزان درد نوزادان از يك مقياس درد معتبر استفاده كردند كه بر اساس آن گريه، حالت چهره، رفتار، حركت بدن و خواب را اندازه گرفته مي‌شود.

اين ميزان از درجه صفر تا ‪ ۱۰‬دارد كه درجات بالاتر ميزان درد بيشتر را نشان مي‌دهد.

محققان ميزان درد نوزادان را بلافاصله پس از هر تزريق و در دقيقه نهم اندازه گرفتند.

در اين مطالعه ديده شد كه نوزاداني كه محلول قند خورده بودند ميزان درد آنها بلافاصله پس از هر تزريق از ‪ ۱/۱۹‬درجه تا ‪ ۳/۸۰‬درجه بود درحاليكه اين ميزان در كودكاني كه به آنها آب خالص داده شده بود ‪ ۳/۰۲‬تا ‪۴/۸۱‬ درجه بود.

ميزان درد در دقيقه نهم در گروه نوزاداني كه به آنها محلول قندي داده شده بود و گروهي كه آب خالص خورده بودند به ترتيب ‪ ۰/۵۹‬و ‪ ۲/۷۵‬بود.

اين مطالعه در شماره فوريه ‪ ۲۰۰۸‬مجله "طب اطفال" منتشر شده است.