«فرهنگستان علوم برلين ـ براندنبورگ» پروژه جديدي را درباره مطالعه قرآن از جنبه‌هاي مختلف در دست دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در اين كار تحقيقاتي اسلام‌شناسان آلماني روي مباحث گوناگوني از قرآن كريم مطالعه و تحقيق مي‌كنند.
تحقيق بر سوره قرآني در شكل آغازين آن و به ترتيبي كه بر پيامبر اكرم (ص) وحي شده، از جمله اين تحقيقات است.
به گزارش پايگاه اينترنتي رايزني فرهنگي ايران در برلين، اين تحقيق از سوره «علق» آغاز مي‌شود و نه به شكل مدون موجود كه از سوره «بقره» تا سوره «ناس» است.
جنبه‌هاي تاريخي، شرايط زماني و مكاني، معاني و برداشت‌هاي متفاوت از كلمات عربي در 1400 سال پيش در مقايسه با زمان حال، احاديث مربوط به قرآن مجيد و تفاسير گوناگون مورد استفاده و بهره برداري محققان قرار خواهد گرفت.
آنگليكا نويويرث، استاد رشته زبان عربي دانشگاه آزاد برلين مديريت اين پروژه را به عهده دارد.
اين پروژه به سه بخش تهيه اسناد و مستندات قرآن كريم، حوزه‌اي كه به حوزه داخلي موسوم شده و طي آن متون در محيط متناسب با قرآن مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند و سپس در بانك اطلاعاتي ذخيره مي‌شوند و بررسي منابع علمي و مدارك مربوط به تفاسير قرآن كريم تقسيم مي‌شود.