اين بچه اسب آبي كه مادرش را در سونامي از دست داده كمتر از يكسال دارد و اكولوژيست ها رابطه او را با يك لاك پشت ۱۰۰ ساله بسيار عجيب مي دانند.
بچه اسب آبي در شهر ساحلي  Mombassa كنيا پس از نجات از امواج سونامي وابستگي عجيبي به يك لاك پشت ۱۰۰ ساله پيدا كرده است و اين در حالي است كه اين لاك پشت نر هم تمايل زيادي دارد كه نقش مادر اين بچه اسب آبي را بازي كند .
 
 
آنها با هم شنا مي كنند ،غذا مي خورند و با هم مي خوابند .بچه اسب آبي دقيقا همانطوريكه بچه اسب آبي ها  دنبال مادرانشان راه مي روند دنبال لاك پشت راه مي رود  و اگر كسي به لاك پشت نزديك شود با اعتراض سخت او  مواجه خواهد شد.
 
 
 توضيح اينكه اسب آبي ها موجودات اجتماعي هستند و در حدود ۴ سال با مادران خود زندگي مي كنند .