توزيع رايگان داروي Humate-P براي بيماران هموفيلي در بيمارستانهاي امام و مفيد تهران و 4 شهر ديگر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، درمان و آموزش پزشكي، بر اساس دستور العمل توزيع اين داروها و به منظور دسترسي آسان بيماران نيازمند، مبتلا به هموفيلي در تهران مي‌توانند داروي مورد نياز خود را از داروخانه‌هاي بيمارستان‌هاي امام خميني و مفيد به طور رايگان دريافت ‌كنند.

بر اساس اين گزارش، در زمان حاضر توزيع داروي Humate-P علاوه بر تهران در مراكز درماني شهرهاي شيراز، اصفهان، مشهد و اهواز نيز آغاز شده و دستورالعمل‌هاي مربوط به مصرف اين دارو به مراكز درماني مذكور ابلاغ شده است.