اخترشناسان ناسا از شناسایی کوچکترین سیاه چاله کشف شده در جهان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان ناسا در مرکز فضایی گودارد که این سیاه چاله را کشف کرده اند گفتند وزن این سیاه چاله معادل 8/3 برابر وزن خورشید است.

این کشف فضایی در حالی انجام شده است که کوچکترین سیاه چاله فضایی قبلی بالغ بر 3/6 برابر خورشید وزن داشته است. به گفته اخترشناسان بسیاری از سیاه چاله ها دارای وزن بسیار بزرگی هستند و اندازه آنها حتی میلیونها و میلیاردها برابر خورشید نیز عنوان شده است.

بر اساس گزارش ناسا، این سیاه چاله که XTE J1650 نام دارد در مرکز ستاره درحال مرگی تشکیل شده است.

هسته این ستاره، راکتور هسته ای غول پیکری بوده است که انرژی مورد نیاز را از طریق تبدیل عناصر نوری نظیر هیدروژن به عناصر سنگینتر همچون اکسیژن تامین می کرده است.

اخترشناسان بر این باورند این فرآیند می تواند به تشکیل سیاه چاله هایی با وزن تنها 3 برابر خورشید منجر شود.