به مناسبت روز اول آوریل، گوگل سرویس های جدیدی را ارائه کرد.

به گزارش "الف"، گوگل اعلام کرد که از این پس کاربران ایمیل گوگل می توانند زمان ارسال ایمیل های خود را به طور دلخواه به گذشته برگردانند و به این ترتیب خیلی از مشکلات خود که ناشی از ارسال دیر یا بدموقع ایمیل بوده را حل کنند.


این خبر دروغ روز یک آوریل این سرویس است.

در خبر دروغ دیگری که به مناسبت یک آوریل منتشر شده است، گوگل اعلام کرد با همکاری شرکت ویرجل، اولین پایگاه سکونت انسانی در مریخ را احداث می کند.