دانشمندان آمريكايی شيوه‌ای را برای فيلم برداری از مولكول‌های شيميايی زيستی ارائه كرده اند.

 

به گزارش فیزورگ، محققان آزمایشگاه ملی انرژی آرگون در نزدیكی شیكاگو می گویند مولكول‌های زیستی و آلی در حالت محلول بسیار پیچیده هستند زیرا پیوسته در حال حركت و تغییر اند.

اینگونه حركات بطور مستقیم مشاهده نشده است اما دانشمندان با استفاده از اشعه ایكس بسیار قوی تصاویری را اندازه‌گیری كردند كه به خاطر این حركات مبهم و تار هستند و از آنها برای ایجاد تصاویر دقیق تری از حركات مولكولی استفاده كرده اند.

در حال حاضر، شبیه‌سازی های رایانه‌ای تنها شیوه مجسم كردن حركات مولكولی در حالت محلول هستند اما محققان ابزاری برای بررسی دقت این شبیه‌سازی ها برای مولكول‌های پیچیده در اختیار نداشتند.

اكنون دانشمندان برای نخستین بار می‌گویند می‌توانند حركات دست اول را ببینند و آنها را با حركاتی كه به شیوه تئوریك ایجاد كرده اند، مقایسه كنند.

دیوید تاید شیمیدان و مجری این طرح گفت تصویر مبهم و تاری كه در الگوهای محلول اشعه ایكس مشاهده كردیم به میزان چشمگیری نسبت به نوعی حركت مولكولی حساس است. برای نخستین بار می‌توانیم دقت شبیه‌سازی را بسنجیم و آن را برای هماهنگی بهتر با داده‌ها تغییر دهیم.

به گفته وی دانشمندان بدون این شیوه هیچ روشی برای درك میزان دقت این مدل ها در دست نداشتند.

وی امیدوار است این افزایش دقت به تعیین ساختارهای مولكول‌های زیستی مهم كمك كند.