قرار گرفتن در معرض سرب در دوران پیش از تولد و اوایل کودکی سبب آسیب به مغز و امکان بزهکاری و ارتکاب جرم و جنایت می شود.

 

به گزارش ایسنا، نتایج بدست آمده از دو تحقیق نشان داده است: افرادی که در دوران کودکی در معرض سطح بالای سرب قرار می گیرند به هنگام رشد دچار بروز اختلال و توقف در رشد سلول های مغزی شده و هم چنین احتمال ارتکاب خشونت و جرم و جنایت در آنها بسیار بیشتر خواهد بود.

«کیم دیت ریش» سرپرست یکی از دو تحقیق انجام شده گفت: اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد یک رابطه مستقیم بین روند ارتکاب جرم و جنایت و میزان قرار گرفتن در معرض سرب وجود دارد.

دیت ریش و همکارانش بین سالهای 1984 - 1979 گروهی از زنان باردار ساکن یک محله مملو از آلودگی سرب را مورد مطالعه قرار دادند. آنها هم چنین پس از تولد نوزادان آنها را بررسی و آزمایش کرده و رفتار این کودکان را طی دوران رشد زیر نظر گرفتند. آنها بین اطلاعات سطح سرب خون 250 کودک و میزان ارتکاب جرم در آنها یک تناظر مستقیم برقرار کردند.

میزان دستگیری در آن دسته از کودکان که پیش از تولد و طی دوران کودکی بیشتر در معرض سرب قرار داشته اند، در مقایسه با گروهی که کمتر در معرض سرب بوده اند، بیشتر است. حدود 25 درصد از این کودکان که هم اکنون دیگر بالغ هستند دست کم یک بار دستگیر شده اند. این در حالی است که 28 درصد آنها مواد مصرف کرده و 27 درصد به شدت از قوانین راهنمایی و رانندگی تمرد کرده اند.


«دیت ریش» می افزاید: کودکان فقیرتر و ساکن مرکز شهر بطرز ناخوشایندی در معرض سرب قرار دارند.

یافته های اخیر نشان می دهد: کاهش سطح قرار گرفتن کودکان در معرض سرب می تواند گام مهمی در جهت کاهش آمار جرم و جنایت باشد.