یك شركت ژاپنی به تازگی قلم مخصوصی به نام قلم بی سیم ساخته كه با آن می توان بر هوا نوشت و همزمان نوشته را بر صفحه كامپیوتر مشاهده كرد.

به گزارش پرس تی وی، این قلم كه قابلیت انتقال حروف از هوا به كامپیوتر را دارد به سیستم بلو توث و شتاب سنج سه بعدی مجهز است.

قلم مخصوص با استفاده از گیرنده شتاب سنج سه بعدی بسیار كوچك قادر است مكان خود را در هوا تشخیص دهد.

وقتی این قلم در هوا به حرکت در می آید سیگنالی به كامپیوتر می فرستد و نوشته بر صفحه رایانه نقش می بندد.