دو منطق كورتكس پيشانی و سلول های عصبی داخل منطقه ميانی مغز، مناطق يادگيری در مغز است كه در مورد اطلاعات غير آموزشی اين منطقه در افراد جوان فعال تر است.

 

 به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری ساینس، دیلی، محققان دانشگاه اوما سوئد با بررسی دوگروه از افراد پیر و جوان دریافتند مناطق یادگیری در مغز، پراكنده اند.

محققان با توجه به این موضوع كه یادگیری و شناسایی چهره‌ها و یادگیری لغات تا چه حد با هم تفاوت دارند اعلام كردند این حالت ناشی از فعالیت خوشه‌ای از سلولهای عصبی در منطقه میانی مغز است.

این گزارش می‌افزاید، محققان با ارائه دو سری وظایف آموزش دیده و غیر آموزشی به این افراد متوجه این مركز در مغز شدند، با این وجود پس از پنج هفته این افراد تنها در مورد وظایف آموزش دیده عكس العمل نشان دادند.

بنابراین گزارش، وظایف غیرآموزشی پس از 5 هفته نیازمند آپ دیت شدن بودند به عبارت دیگر به برنامه ریزی مجدد نیاز داشتند.

طبق این گزارش با برنامه ریزی مجدد وظایف غیر آموزشی بخش كورتكس پیشانی فعال شد.

این گزارش می‌افزاید، سلولهای عصبی در منطقه میانی مغز فیزیكی از بخش‌های حساس در ارتقای اطلاعات است كه با افزایش سن تغییراتی در آن رخ می‌دهد.

سلولهای عصبی درمنطقه میانی مغز در هر گروه پیر و جوان برنامه ریزی مجدد دارد كه این در مورد وظایف آموزش دیده است اما در مورد وظایف غیر آموزشی تنها در گروه جوان برنامه ریزی مجدد می‌شود.