دانشمندان در تازه ترین بررسیهای خود دریافته اند مگسها به حسگرهای گرمایی درونی مجهز هستند که از آن برای تنظیم دمای بدن خود با محیط اطراف استفاده می کنند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، پل گریتی و تیم همراهش از دانشگاه نیوبرندیس کشف کرده اند که نوعی مگس موسوم به کرم میوه از چهار نورون حرارتی بزرگ در مغزش برخوردار است که از آن به عنوان سیستم تنظیم کننده دما استفاده می کند.

 

دانشمندان دریافته اند، این نورونها تنها در دماهایی فعال می شوند که بالاتر از دمای مورد نظر و مطبوع مگس باشند.

 

شیوه فعال شدن این نورونها نیز به این ترتیب است که یک کانال یونی در غشای سلولی موسوم به dTrpA1 در این مگسها وجود دارد که به عنوان حسگر مولکولی متعادل کننده گرمایی عمل می کند.

 

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این گذرگاه درونی حسگر حرارتی به مگس کمک می کند تا از دماهای بالا اجتناب کند.

 

دانشمندان همچنین دریافته اند مگسها از این گذرگاه به همراه گذرگاه دیگری موسوم به "گذرگاه اجتناب از سرما" که در شاخکهایشان قرار دارد برای تنظیم دمای مورد نظر خود استفاده می کنند.