نتایج تحقیقات موسسه گارتنر نشان می دهد که رکورد وجود یک میلیارد رایانه قابل استفاده در دنیا شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقاتی گارتنر اعلام کرد که تعداد رایانه های دنیا به یک میلیارد دستگاه رسید که این تعداد تقریبا برابر با یک رایانه برای 7 نفر با یک رشد 12 درصدی در هر سال است.

همچنین نتایج این تحقیقات نشان می دهد که 58 درصد از این یک میلیارد رایانه در اروپا، آمریکا و ژاپن خریداری شده است در حالی که تنها 15 درصد از جمعیت جهانی در این مناطق ساکن هستند.

این درحالی است که پیش بینیها نشان می دهد بیش از 70 درصد از دومین یک میلیارد رایانه ای که قرار است در مدت شش سال آینده به فروش برسد در کشورهای درحال توسعه خریداری می شود و به دلیل رشد سریع کشورهایی چون هند و برزیل تعداد رایانه های شخصی تا سال 2014 دو برابر خواهد شد.

براساس گزارش نیوساینتیست، در گزارش موسسه گارتنر آمده است که به سبب افزایش سریع فروش رایانه قیمت این سیستمها به شدت کاهش می آید و با گسترش اتصالات بی سیم، پهنای باند و رشد چشمگیر رایانه این ابزار به وسیله ای ضروری برای بهبود شرایط اقتصادی تبدیل خواهد شد."

در این خصوص لوئیس آناویتارت، معاون رئیس گارتنر اظهار داشت: "کشورهای نوظهور از این دستگاههای پیشرفته برای کاهش شکاف دیجیتالی استفاده می کنند."

این درحالی است که رشد سریع صفحات نمایشگر و دیسکهای سخت به دلیل افزایش زباله های الکترونیک تاثیرات منفی برجای می گذارد. به طوری که تولید زباله های الکترونیکی به شدت رو به افزایش است و امسال 180 میلیون رایانه برابر با 16 درصد از مجموع رایانه های دنیا دور انداخته شده اند و بیشتر این زباله ها در چین تولید شده اند.

محققان گارتنر نسبت به مسئله مواد سمی موجود در زباله های رایانه ای ابراز نگرانی کرده اند. در این خصوص میک اشریش محقق گارتنر اظهار داشت: "35 میلیون رایانه بدون هیچ نگاه صحیحی به محتویات آنها دور انداخته می شوند."

این محققان هشدار داده اند که 70 درصد از رایانه ها و تلفنهای همراه در چین بازیافت می شوند.