بهروز افلاطونیان ،پژوهشگر یزدی ، موفق شد سلولهای بنیادی را از رده های اولیه سلولهای جنسی ، گونو سایتها نخستین بار درخاورمیانه جداسازی ، کشت و شناسایی کند.

خبرگزاری جوانرود۱۳۸۷:افلاطونیان دانشجوی دکترای دانشگاه شفیلد انگلستان طی یک سال درمرکز تحقیقاتی ، درمانی ناباروری یزد موفق به جداسازی ، کشت و شناسایی سلولهای بنیادی از رده های اولیه سلولهای جنسی – گونوسایتها از جنین سقط شده انسان شد.

این سلولها با نشانگرهای سطح سلولی ، سلولهای بنیادی جنینی انسانی ، شناسایی شده اند.

عباس افلاطونیان ،رئیس مرکزتحقیقات ناباروری استان یزد ،هم گفت:سلولهای بنیادی تا کنون از جنین آزمایشگاهی ، بافت مغز استخوان ، بند ناف ، مایع آمنیوتیک ،سلولهای خونی و رده های دیگری از سلولهای جنسی حاصل شده اند اما در این طرح تحقیقاتی جدید این سلولها برای نخستین بار از گونو سایتهای انسانی به دست آمده است.

با این طرح تحقیقاتی ، منبع جدیدی برای دستیابی به سلولهای بنیادی شناسایی شد و مسیر دیگری برای تحقیقات گسترده در طب تولید مثل و سلولهای بنیادی فرا روی پژو هشگران این علم قرار گرفت.

این طرح به صورت مقاله و پوستر در دو همایش بین المللی در استرالیا (اول جولای، دهم تیر) ودر انگلستان (پنجم سپتامبر،چهاردهم شهریور) پذیرفته و به صورت پوستر ارائه شد.

این مقاله همچنین هفته آینده (سوم نوامبر ،دوازدهم آبان) درسمینار بین المللی ترکیه ارائه می شود.