علم و تکنولوژی

نمکی: بهار ۱۴۰۰ تولید کننده واکسن کرونا می‌ شویم
کارایی واکسن مدرنا به ۱۰۰درصد رسید
قیمت واکسن کرونا اعلام شد
آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده