علم و تکنولوژی

نخستین دختر درختی در جهان
بالاخره سفر انسان به ماه راست بود یا دروغ
قرار است سوار چه هواپیمایی شوید
ترامپ شرکت تویوتا تهدید کرد