علم و تکنولوژی

واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ به ایران می‌رسد
کرونای انگلیسی ۵ نفر را در تهران گرفتار کرد
ایران تا قبل از عید دو میلیون واکسن وارد می‌کند
واکسن ایرانی به ۷ داوطلب دیگر تزریق می‌شود
واکسن ایرانی کرونا به گروه دوم تزریق شد
ورود ۴نفر دیگر به تست واکسن ایرانی کرونا
آخرین وضعیت سه داوطلب واکسن ایرانیِ کرونا
واکسن نوترکیب به‌ زودی وارد فاز انسانی می‌شود