علم و تکنولوژی

واکسن ایرانی به ۷ داوطلب دیگر تزریق می‌شود
واکسن ایرانی کرونا به گروه دوم تزریق شد
ورود ۴نفر دیگر به تست واکسن ایرانی کرونا
آخرین وضعیت سه داوطلب واکسن ایرانیِ کرونا
واکسن نوترکیب به‌ زودی وارد فاز انسانی می‌شود
آخرین وضعیت کرونای انگلیسی در ایران
توجیه جدید مسئولان برای نخریدن واکسن