جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز چهارشنبه ۱۶  مهرماه ازشبکه های ۷ و۴ و قران و معارف سیما اعلام شد

برنامه‌ های درسی ۱۶ مهر شبکه‌ های تلویزیونی

شبکه ‌آموزش:


ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی


فنی و حرفه ای و کاردانش :


ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته  مکانیک خودرو شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای


پایه ابتدایی:


ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم


متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ادبیات فارسی درس سوم(ارمغان ایران ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی درس سوم ( نسل آینه) پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه :


ساعت ١۶تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی انواع سناریو


متوسطه دوم  :


ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۱ دنباله حسابی  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی۱ دنباله حسابی پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


شبکه چهار:


ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک


شبکه قرآن ومعارف اسلامی:


ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول تدریس خواهد شد.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
 

 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X