جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز دوشنبه 21 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌ های درسی 21 مهر شبکه‌ های تلویزیونی

شبکه ‌آموزش:


آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠
طراحی ۱  - رشته گرافیک  - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار  اتوکد جلسه ۴  - مشترک رشته ها  - تمامی پایه ها

ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی  (برش اولیه دامن)   -پایه ۱۰ - شاخه  فنی وحرفه ای

 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
حقوق و دستمزد   - پایه ۱۱- رشته  حسابداری  -شاخه فنی وحرفه ای
 
ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰
تاریخ هنر ایران    - رشته گرافیک    - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای


           
۶ پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا  ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی    پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی     پایه سوم
 
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش   پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ بازی و ریاضی    پایه پنجم  
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ بازی و ریاضی  پایه ششم


 متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 ریاضی- معرفی عدد های علامت دار (فصل۲)  پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
 ریاضی-  حل نمونه سوال از فصل ۱و۲   پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ریاضی -  مجموعه ها و احتمال      پایه نهم  
 


دوره آموزش مجازی متوسطه:ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی-  الگو های طراحی اموزش مجازی
 


متوسطه دوم :  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  عربی و زبان قرآنی یک  -  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی و زبان قرآنی ۳ -  پایه ۱۲-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  


ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی -ترکیب توابع    - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   فیزیک - سرعت لحظه ای    - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی


دوشنبه۲۱ مهر شبکه ۴


ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.


دوشنبه ۲۱مهرشبکه قران ومعارف اسلامی


......صبح ...‌

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.

............عصر ...‌.......

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته  ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول.

 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X