جدول برنامه درسی دانش‌ آموزان دوره‌ های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد

برنامه 2 آبان مدرسه تلویزیونی ایران

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠
الگو سازی بلوز  / رشته طراحی دوخت  - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا٩
آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / رشته  تراشکاری - پایه ۱۰ - شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
 تعمیر سیستم برق خودرو  /رشته مکانیک  -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

           

پایه ابتدایی:


ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
 ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 ریاضی زندگی با محوریت پایه ششم
 
ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰
   کار و فناوری  پایه ششم
ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
 اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایانمتوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 کار و فناوری- (فناوری  اطلاعات)   پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
کارو فناوری  -آموزش الکترونیک پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 کار و فناوری  -ترسیم با رایانه پایه نهم  
 


دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
آموزش  مجازی-  جمع بندی دوره مقدماتی
 


متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی - مشترک تمام رشته ها     
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 زمین شناسی  - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
 تاریخ معاصر -  پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

🍀جمعه۲آبان 🍀شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
...............................

🌷جمعه ۲آبان🌷شبکه قرآن ومعارف

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.
ساعت۱۶:۳۰درس  اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com
 
 

 
X