جدول برنامه درسی دانش‌ آموزان دوره‌ های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد

برنامه 3 آبان مدرسه تلویزیونی ایران

شبکه ‌آموزش:


 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠
آشنایی با سیستم دوربین مداربسته  - رشته الکترونیک و برق قدرت- پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای
    

ساعت٨:٣٠ تا٩
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه /پودمان یک - رشته مکانیک خودرو  - پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای


ساعت ۹تا۹:۳۰
نقاشی رنگ روغن  رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
آشنایی با نور و پنجره ها - رشته تصویر سازی  - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
 متره و برآورد- رشته نقشه کشی  - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی پایه دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانیمتوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی  -واژگان و مکالمه درس ۱        پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی  - تمرین درس ۲

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی - Language Melody  پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- تولید محتوای الکترونیکی (کار عملی )


متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی  ۳  -  پایه ۱۲ - علوم ۶
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۲ درس  اختلاف پتانسیل الکتریکی - پایه ۱۱ - رشته تجربی
 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲-درس اختلاف پتانسیل الکتریکی - پایه ۱۱-رشته تجربی

     

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.


شبکه قران ومعارف اسلامی


ساعت ۱۱:۰۰انس با قرآن  نوآموزان پیش دبستان
ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآن پایه اول
ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com 
 

 
X