بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه 13 آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 13 آذر

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ فیزیک پودمان دو فصل دو – مشترک تمامی رشته ها -پایه 10 و 11-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۸.۳۰ تا ۹ رنگ شناسی / استاندارد نقاشی چهره – رشته چهره سازی – پایه 11 -شاخه کاردانش
ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی تخصصی/ تحلیل امنیت در فاوا – رشته شبکه ونرمافزار رایانه – پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ طراحی – پایه 10 – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش
ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کاربرد مداد رنگی – پایه 11 – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی – درس دوم (بخش سوم ) پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی – ترجمه درس سوم پایه هشتم
ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی – تمرین های درس دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی – پایه 10- مشترک تمامی رشته ها
ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی – پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ – پایه 10- علوم تجربی
ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲ – پایه 11 – رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۱-پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک.
ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.
ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت ۱۵.۳۰ دین و زندگی یک پایه ۱۰ بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X