جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه 16 آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 16 آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ مراقبت از سلامت کودک پودمان۲ -رشته تربیت کودک – پایه ۱۰ – -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ کاربرد فناوری نوین پودمان دو- پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای وکاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ تهیه و تنظیم صورت های مالی پودمان۲ -پایه ۱۲ – رشته حسابداری – شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ گلدوزی لباس بچه گانه – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی لباس بچه گانه -پایه۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ریاضی- روابط بین پاره خط ها پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ریاضی- پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی- توان صحیح پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :رشد حرفه ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰شیمی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ریاضی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ریاضی ۱ -پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس فارسی۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران و معارف اسلامی

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com 
 

 
X