اجتماعی

توصیه رئیس ستاد اربعین به زائران
زمان اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب
تردد این افراد از مرز مهران ممنوع است
این مناطق از جمعه خنک می شود