بعد از 90

داستان زندگی علی دایی مورد توجه روزنامه انگلیسی