استقلال

قانون جدید فرهاد مجیدی در استقلال
خواسته مهدی قایدی از استقلال؛ 2.100.000.000