استقلال

خودزنی استقلالی در ماجرای شفر !
سود تعطیلی لیگ برای استقلال