استقلال

اقدامات نمایشی آجرلو در استقلال؛ کاملا غیرمنطقی!