لیگ های اروپا

2 سال زندان در انتظار نیمار
انفجار بمب نزدیک اتوبوس دورتموند