پرسپولیس

صادقیان
علی دایی
مدیرعامل پرسپولیس
اعاده دادرسی