پرسپولیس

ستاره میلان
ژوزه
ماشین دایی
عابدزاده
نیلسون
رویانیان
دایی
پرسپولیس