حاشیه ورزشی

اتفاق عجیب در بلیط فروشی زنان برای بازی پرسپولیس