روزنامه خبرورزشی: 96.2.16

http://static2.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/820_KhabarVarzeshi-1396-02-16.jpg

 

روزنامه پیروزی : 96.2.16

http://static2.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/820_Piroozi-1396-02-16.jpg

 

روزنامه گل : 96.2.16

http://static2.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/820_Goal-1396-02-16.jpg

 

روزنامه ایران ورزشی: 96.2.16

http://static2.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/820_IranVarzeshi-1396-02-16.jpg

 

روزنامه هدف: 96.2.16

http://static2.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/820_Hadaf-1396-02-16.jpg
منبع: varzesh3.com


 
 
 

X