آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

جوادی آملی: با فشار مردم را ساکت کردن نتیجه تلخ دارد

جوادی آملی: با فشار مردم را ساکت کردن نتیجه تلخ دارد

آیت الله جوادی آملی: با فشار مردم را ساکت کردن نتیجه تلخ دارد لذا باید با نشاط مردم را ساکن، نه ساکت کرد!