بيمارى هاى عفونى

بيمارى هاى عفونى

فصل آبله مرغان و سوزاک چه فصلی است؟

فصل آبله مرغان و سوزاک چه فصلی است؟

 برخی بیماری های عفونی در فصول خاصی از سال بروز می کنند، در این مطلب به این موضوع اشاره می شود که هر بیماری عفونی در چه فصلی از سال بروز می کند